/ Postęp robót 18.04 - 24.04.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (S1, S2, S3),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. pasa rozdziału i pow. płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • PRZEPUSTY PROSTOPADLE DO DROGI – ŻELBETOWE - wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI – ŻELBETOWE - wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • PRZEPUSTY NA ROWIE NR 46 - wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • ZARUROWANIE ROWÓW – montaż przepustów rurowych HDPE fi 600, wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm, wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm, wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • wykonanie montażu ogrodzenia, bram i furtek,
  • INNE ROBOTY:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy wyjściach awaryjnych z ekranów akustycznych,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach.

   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • OZNAKOWANIE POZIOME – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego.
 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm) od 6 % do 10 %,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. płaskich, pow. rezerwy terenu na MOPach, poboczy,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Pas technologiczny

 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD16a: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, montaż rur osłonowych fi z wieszakami,
 • Obiekt WD17: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD18: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja,
 • Obiekt WD19: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie,
 • Obiekt WS20: wytyczenie obiektu, wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie,
 • Obiekt MS21: wytyczenie obiektu, montaż taśm dylatacyjnych, montaż balustrady rurowej dla obsługi,
 • Obiekt WS22: wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD23: montaż bariery ochronnej z poręczą parametry H2, wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WS24: wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD25: wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt PZDd26: wykonanie znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie.

Przepusty

 • Przepust PZM-18: wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust P2: wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust PZM-21: wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust PZM-18a: wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust PZM-23: wykonanie podwaliny żelbetowej C20/25 (B25), wykonanie znaków pomiarowych.

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, kolizja nr: 1/G-10, 1/G-11, 1/G-12, 1/G-13, 1/G-14, 1/G-15, 1/G-16, 1/G-17 – przeprowadzenie prób ciśnieniowych na MOP Obroki III,  
 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: prace regulacyjne i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonywanie wylotów oraz ich umocnienia,  
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych, kolizja nr: 1/W-17, 1/W-18, 1/W-19, 1/W-20, 1/W-21, 1/W-22, 1/W-23, 1/W-24, 1/W-25 – roboty wykończeniowe, - Budowa wodociągu na terenie MOP Obroki oraz MOP Rudnik - budowa i przebudowa wodociągu – prace regulacyjne,  
 • zbiorniki retencyjne: układanie ażurów zbiornik ZB20b, pompowanie wody, prace wykończeniowe ZB9_1, ZB9, ZB10ab, ZB11a,  ZB16, ZB17, ZB18, ZB19, ZB20a,ZB21, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż iluminacji na obiekcie KD16a,
 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego - montaż agregatów prądotwórczych przy pompowniach deszczowych. 

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych – prace regulacyjne.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, 
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż drzwi i przeszkleń na Węźle w Wilkołazie,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – montaż ocieplenia i elewacji, montaż kabli elektrycznych, montaż konstrukcji wsporczych dla fotowoltaiki,
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – montaż ocieplenia, zakończenie prac przy montażu stolarki,
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – zakończenie prac przy montażu ścianek działowych, rozszalowanie ostatnich elementów żelbetowych,
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – rozpoczęcie prac przy montażu ocieplenia..

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: