/ Postęp robót 25.04 - 01.05.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (S1, S2, S3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. pasa rozdziału i pow. płaskich,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • PRZEPUSTY PROSTOPADLE DO DROGI – ŻELBETOWE - wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI – ŻELBETOWE - wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • PRZEPUSTY NA ROWIE NR 46 - wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,

   OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE):

   • montaż ogrodzenia, bram i furtek.

   KRAWĘŻNIKI BETONOWE:

   • montaż krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
   • montaż krawężników betonowych 20x22 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (najazdowy),
   • montaż ścieku skarpowego prefabrykowanego 15x50x60 cm na podsypce piaskowo cementowej 1:4 gr. 5 cm,

   INNE ROBOTY - SCHODY SKARPOWE:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • montaż barierek na schodach przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy wyjściach awaryjnych z ekranów akustycznych,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach.

   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • OZNAKOWANIE POZIOME – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego,
   • PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE – montaż punktowych elementów odblaskowych.
 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy betonowej C16/20 – 28 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a, DD29, DD32, DD35a, DD35b, DD17, DD37, DD36-KR1; DD15, DD16),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. płaskich, pow. rezerwy terenu na MOPach, poboczy.

Pas technologiczny

 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD16a: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki, montaż rur osłonowych fi z wieszakami, montaż znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, montaż stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD18: montaż stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD19: montaż stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WS20: montaż stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt MS21: montaż geokraty na geowłókninie, wykonanie umocnienia koryta cieku narzutem kamiennym, montaż znaków wysokościowych (reperów) na obiekcie, montaż stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WS22: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt WS24: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt PZDd26: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja.

Przepusty

 • Przepust PZM-12: wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust PZM-13: wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust P1: wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust PZM-15: wykonanie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym, wykonanie znaków pomiarowych,
 • Przepust PZM-18: wykonanie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym,
 • Przepust PZM-18a: wykonanie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym,
 • Przepust PZM-23: wykonanie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: prace wykończeniowe,
 • kanalizacja sanitarna - Kolizja nr 1/K-MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B – przebudowa kolizji sanitarnej – płukanie i przeprowadzenie prób szczelności sieci kanalizacji,
 • zbiorniki retencyjne: układanie ażurów zbiornik ZB20b, pompowanie wody, prace wykończeniowe ZB9_1, ZB9, ZB10ab, ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB13a, ZB13b,  ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB16, ZB17, ZB18, ZB19, ZB20a, ZB21, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż iluminacji na obiekcie KD16a, roboty wykończeniowe, 
 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego - montaż liczników oraz badania instalacji. 

Kanał technologiczny

 • przebudowa sieci teletechnicznych – prace wykończeniowe.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, 
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: prace wykończeniowe,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – montaż ocieplenia i elewacji, budynek sanitariatów – instalacje - wykonanie instalacji elektrycznej, place zabaw – prace wykończeniowe,
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – montaż ocieplenia i elewacji, budynek sanitariatów – instalacje - wykonanie instalacji elektrycznej, place zabaw – prace wykończeniowe,
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – montaż stolarki, budynek sanitariatów – instalacje – roboty przygotowawcze, place zabaw - prace wykończeniowe,
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – montaż stolarki, budynek sanitariatów – instalacje - roboty przygotowawcze, place zabaw – prace wykończeniowe.

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: