/ Postęp robót 09.05 - 15.05.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %.
 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
  • montaż punktowych elementów odblaskowych.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm).
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C8/10 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 - 25cm (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy poślizgowej (powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina) (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR5),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm.

Pas technologiczny

 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: próby rozruchowe i obciążeniowe pompowni, czyszczenie kanalizacji i drenaży rolniczych, prace wykończeniowe,
 • zbiorniki retencyjne: zakończenie układania ażurów i prac wykończeniowych zbiornik ZB20b, przeprowadzenie prób rozruchowych wszystkich zbiorników retencyjnych oraz wykonanie robót wykończeniowych, dokończenie zjazdów do zbiorników - pozostałe zbiorniki retencyjne. 

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - próby oświetlenia, roboty wykończeniowe.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, pnączy, krzewów, 
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – montaż izolacji stropu, wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych, budynek sanitariatów – instalacje -  wykonanie instalacji elektrycznej (roboty wykończeniowe),
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – montaż izolacji stropu, budynek sanitariatów – instalacje -  wykonanie instalacji elektrycznej (roboty wykończeniowe),
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – montaż stolarki, budynek sanitariatów – instalacje – wykonanie instalacji elektrycznej,
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – montaż stolarki, budynek sanitariatów – instalacje – wykonanie instalacji elektrycznej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: