/ Postęp robót 23.05 - 29.05.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 6 cm,
  • wykonywanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonywanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie oznakowania poziomego profilowanego lub strukturalnego.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 – 25 cm (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy poślizgowej (powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina) (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR5),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: prace porządkowe, montaż osadników w rejonie drogi DK19, montaż kanalizacji deszczowej w rejonie obiektu WD-23, na MOPach wykonano izolację zbiorników na substancje niebezpieczne.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw oświetleniowych na MOPach.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, pnączy, krzewów, 
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – tynkowanie ścian, budynek sanitariatów – instalacje -  roboty przygotowawcze do montażu instalacji wentylacji oraz montaż instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej,
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – instalacje - roboty przygotowawcze do montażu instalacji wentylacji oraz montaż instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej,
  • MOP RUDNIK A Wschód – budynek sanitariatów – montaż stolarki, budynek sanitariatów – instalacje – montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • MOP RUDNIK B Zachód– budynek sanitariatów – budynek sanitariatów – instalacje – roboty przygotowawcze do montażu instalacji wentylacji oraz montaż instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: