/ Postęp robót 30.05 - 05.06.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,

   PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • przepusty – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • przepusty - wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • przepusty – montaż geosiatki.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 - 25cm (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy poślizgowej (powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina) (naw. betonowa),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: przygotowanie do montażu osadnika zlewni kanału KD14, montaż elementów odwodnienia w rejonie WD23, czyszczenie kanalizacji na MOPach.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw oświetleniowych na MOPach.

Pozostałe branże

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – roboty przy ociepleniu budynku,
  • MOP RUDNIK B Zachód prawy - wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: