/ Postęp robót 13.06 - 19.06.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,

       ZARUROWANIE ROWU:

   • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
   • przepusty - wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
   • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm (chodnik, zjazdy),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm (KR5),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 - 25cm (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy poślizgowej (powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina) (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR3),
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. Płaskich, pow. Rezerwy terenu na MOPach, poboczy,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - pomiary elektryczne na MOPach.

Pozostałe branże

 • System Zarządzania Ruchem: roboty przygotowawcze,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy - wiata piknikowa – roboty przygotowawcze, wiata śmietnikowa – roboty przygotowawcze,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy - wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: