/ Postęp robót 27.06 - 03.07.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 

Branża drogowa

 • trasa główna:
  • rozebranie elementów dróg i ulic,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • PRZEPUSTY PROSTOPADLE DO DROGI – ŻELBETOWE – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI - ŻELBETOWE – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm, wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • PRZEPUSTY NA ROWIE NR 46 – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98, ułożenie geosiatki,
  • INNE ROBOTY – SCHODY SKARPOWE – wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
  • STAŁA ORGANIZACJA RUCHU – montaż punktowych elementów odblaskowych, wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T),
 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie GWN,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31cm - (G4),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr. 3 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. Płaskich, pow. Rezerwy terenu na MOPach, poboczy,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Melioracje - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych:

 • Rów R46 – zakończenie robót.

Pozostałe branże

 • Branża Zieleń: wykonanie humusowania i obsiania powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, pnączy, krzewów,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy - wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy - wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: