/ Postęp prac projektowych

MARZEC (01.03 - 31.03.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB branży drogowej:
   • D.02.00.00 – Roboty ziemne
   • D.02.01.01 – Wykonanie wykopów
   • D.02.02.01 – Wymiana gruntu
   • D.02.02.04 – Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracami
   • D.04.00.00 – Podbudowy
   • D.04.02.01/ D.04.02.02 - Warstwa mrozoochronna/ odsączająca z kruszyw niezwiązanych
   • D.04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
   • D.04.04.02 - Podbudowa z mieszanek kruszywa niezwiązanych
   • D.04.05.01 - Podbudowa pomocnicza i warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
   • D.04.05.02 - Warstwa mrozoochronna z ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
   • D.04.06.01a - Podbudowa z betonu cementowego
   • D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC
  • STWiORB branży melioracyjnej:
   • D.01.03.08A – Przebudowa urządzeń melioracyjnych
   • D.01.03.08B – Przebudowa cieków naturalnych
  • STWiORB branży sanitarnej:
   • D.01.03.06 - Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia
  • Projekt Wykonawczy - TOM VI.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB, Przedmiar i Projekt Wykonawczy - TOM VII.2.1 - Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP
  • STWiORB, Przedmiar i Projekt Wykonawczy - TOM VIII.2 - Projektowane nasadzenia
  • STWiORB branży mostowej:
   • M.21.03.02 – Pale dużych średnic d>1000m
   • M.25.01.04 – Uciąglenie nawierzchni
   • M.26.02.02 – Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami „HDPE” i „PP”
   • M.28.03.02 – Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych
   • M.28.03.12 – Balustrady aluminiowe na schodach i pochylniach
   • M.29.01.01 – Odwodnienie zasypki przyczółka
   • M.30.01.01 – Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki „SMA”
   • M.30.01.02 – Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego AC
  • STWiORB branży drogowej:
   • D.05.00.00 – Nawierzchnie
   • D.05.03.04 – Nawierzchnia betonowa
   • D.07.00.00 – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
   • D.07.01.01 – Oznakowanie poziome
   • D.07.01.06 – Punktowe elementy odblaskowe
   • D.07.02.01 – Oznakowanie pionowe
   • D.07.02.02 – Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
   • D.07.05.01 – Drogowe bariery ochronne metalowe
   • D.07.05.02 – Osłony energochłonne i zabezpieczające
   • D.07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy
   • D.06.00.00 – Roboty wykończeniowe
   • D.06.01.01 – Umocnienie
   • D.06.02.01 – Przepusty pod zjazdami
   • D.06.03.01 – Umocnienie poboczy
   • D.10.00.00 – Inne roboty
   • D.10.02.01 – Schody skarpowe
  • STWiORB branży sanitarnej:
   • D.01.03.05 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
  • STWiORB, Przedmiar i Projekt Wykonawczy - TOM VI.1 - Budowa kanalizacji deszczowej
  • Projekt Wykonawczy - TOM II – Budowa układu drogowego
  • Projekt Wykonawczy - TOM IV.1 Przepusty i suche przejścia dla zwierząt
  • Projekt Wykonawczy – TOM V.4 - Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia
  • Projekt Wykonawczy – TOM VI.1 - Oświetlenie układu drogowego
  • Projekt Wykonawczy – TOM VIII.1 - Inwentaryzacja istniejącej zieleni
  • Projekt Wykonawczy – TOM IX - Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające
  • Projekt Wykonawczy – TOM X - Projekt rozbiórki obiektów kubaturowych
  • Projekt Wykonawczy Obiektów Inżynierskich.

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży Obiekty Inżynierskie:

 • M.11.01.04 – Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem
 • M.12.01.02 – Zbrojenie betonu
 • M.13.01.00 – Beton konstrukcyjny
 • M.13.02.01 – Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu
 • M.21.15.01 – Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu
 • M.21.20.01 – Ławy fundamentowe – bez zabezpieczenia wykopu

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu: Zabezpieczenie robót krótko trwających wymagających zajęcia pobocza i części pasa ruchu na drodze DK19.

Wykonawca przekazał do Inżyniera dokumentację geodezyjno – kartograficzną związaną z czasowym korzystaniem z nieruchomości.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: