/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04 - 30.04.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB:
   • D.01.03.07 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
   • D.02.01.01 – Roboty ziemne,
   • D.02.02.01 – Wymiana gruntu,
   • D.02.03.01 – Wykonanie nasypów,
   • D.04.05.02 – Warstwa mrozoochronna i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
   • D.04.07.01 –  Podbudowa z betonu asfaltowego,
   • D.01.03.04A –  Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
  •  Projekt Wykonawczy TOM V.6 – Budowa zbiorników retencyjnych,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.4 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Projekt Wykonawczy TOM X – Projekt rozbiórki obiektów kubaturowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM XIII – Mury oporowe,
  • Przedmiar XV.20 – Rozbiórki obiektów kubaturowych,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB:
   • D.03.01.02 – Przepusty z blachy falistej spiralnie karbowanej,
   • D.09.01.01 – Zieleń funkcjonalna i ozdobna,
   • D.01.03.01.A2 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – zasilania,
   • D.01.03.01.B2 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – zasilania,
   • D.01.03.02.A2 – Przebudowa i budowa energetycznych linii kablowych niskiego napięcia – zasilania,
   • D.01.03.02.B2 – Przebudowa i budowa energetycznych linii kablowych średniego napięcia – zasilania,
  • Projekt Wykonawczy TOM IV.2 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.2 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.5 – Przebudowa istniejących cieków, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.2 – Budowa kanału technologicznego,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.2.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP,
  • Projekt Wykonawczy TOM VIII.1 – Inwentaryzacja istniejącej zieleni,
  • Projekt Wykonawczy TOM VIII.2 – Projektowane nasadzenia,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

 • D.02.01.01 – Wykonanie wykopów,
 • D.01.03.08A – Przebudowa urządzeń melioracyjnych,
 • D.01.03.08B – Przebudowa cieków naturalnych,
 • D.01.03.06 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
 • D.01.03.01C – Przebudowa elektroenergetycznych sieci wysokiego napięcia,
 • M.22.10.05 – Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego,
 • D.01.03.07 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 • D.02.02.01 – Wymiana gruntu,
 • D.04.07.01 – Podbudowa z betonu asfaltowego AC,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał do zatwierdzenia uproszczony projekt tymczasowej organizacji ruchu: Zabezpieczenie robót krótko trwających wymagających zajęcia pobocza i części pasa ruchu na drodze DK19.

Wykonawca przekazał plan budowy warstw nasypu Trasy Głównej S-19.

Wykonawca przekazał projekty technologiczne deskowania na elementy referencyjne betonu architektonicznego.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: