/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05 - 31.05.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB:
   • D.01.03.01.A1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – kolizje,
   • D.01.03.01.B1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – kolizje,
   • D.01.03.02.A1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – kolizje,
   • D.01.03.02.B1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – kolizje,
   • D.03.05.01 – Zbiorniki ziemne otwarte,
   • D.09.01.01 – Zieleń funkcjonalna i ozdobna,
   • D.08.00.00 – Elementy ulic,
   • D.03.00.00 – Odwodnienie korpusu drogowego,
   • D.02.03.01A – Zbrojenie nasypów geosyntetykami,
   • D.02.04.01 – Stabilizacja gruntów podłoża spoiwami hydraulicznymi,
   • D.03.01.02 – Przepusty z blachy falistej spiralnie karbowanej,
   • D.02.04.01A – Konsolidacja statyczna,
   • D.05.01.03 – Nawierzchnia kruszywowa,
   • D.05.03.03 – Nawierzchnia z płyt betonowych i ażurowych zbrojonych,
   • D.05.03.05A – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z AC,
   • D.05.03.05B – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC,
   • D.05.03.11 – Frezowanie nawierzchni bitumicznej,
   • D.05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA,
   • D.05.03.23 – Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej,
   • D.05.03.26A – Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami odbitymi.
   • M.12.02.01 – Sprężenie ustroju niosącego kablami z lin,
   • M.13.01.01 – Beton architektoniczny,
   • M.15.01.01 – Instalacja urządzeń obcych,
   • M.21.15.02 – Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro – DSM,
   • M.22.01.01 – Przyczółki żelbetowe,
   • M.22.01.02 – Skrzydełka przyczółka,
   • M.22.02.05 – Filary żelbetowe – słupowe, z betonu „na mokro”,
   • M.23.04.03 – Ustrój z prefabrykowanych betonowych belek sprężonych typu „T”,
   • M.23.35.01 – Ustrój „nośny” schodów z betonu zbrojonego,
   • M.23.35.05 – Ustrój „nośny” pochylni z betonu zbrojonego,
   • M.24.02.01 – Łożyska garnkowe,
   • M.24.04.01 – Łożyska elastomerowe,
   • M.25.01.01 – Dylatacje modułowe,
   • M.01.05.01 – Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych,
   • M.26.01.01 – Wpusty mostowe,
   • M.26.01.03 – Dreny dla odwodnienia izolacji,
   • M.26.02.02 – Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami „HDPE” i „PP”,
   • M.27.01.01 – Powłokowa izolacja bitumiczna - „na zimno”,
   • M.27.02.01 – Izolacja z papy termozgrzewalnej i układana na powierzchniach,
   • M.28.01.01 – Krawężniki kamienne,
   • M.28.02.03 – Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową,
   • M.28.05.01 – Bariery ochronne stalowe – podatne,
   • M.28.10.07 – Osłony przeciwolśnieniowe,
   • M.28.16.02 – Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykowanych elementów kamiennych,
   • M.29.03.01 – Zasypka przyczółka,
   • M.29.03.05 – Stożki przyczółków,
   • M.29.05.01 – Płyty przejściowe,
   • M.29.10.01 – Schody na skarpie dla obsługi,
   • M.29.15.01 – Umocnienie skarp stożków przyczółkowych i skarp nasypów,
   • M.29.20.01 – Ścieki skarpowe,
   • M.29.25.01 – Punkty pomiarowe,
   • M.30.20.01 – Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych – impregnacja o grubości warstwy d<0,05mm,
   • M.30.20.11 – Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych – pokrycie powierzchniowe o grubości powłoki 0,3<d<1mm,
   • M.31.01.01 – Próbne obciążenie obiektu mostowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.6 – Budowa zbiorników retencyjnych,
  • Przedmiar TOM XV.10 – Budowa zbiorników retencyjnych,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.2 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • Przedmiar TOM XV.6 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Przedmiar TOM XV.7 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.4 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
  • Przedmiar TOM XV.8 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.5 – Przebudowa istniejących cieków, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich,
  • Przedmiar TOM XV.9 – Przebudowa istniejących cieków, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.1 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
  • Przedmiar TOM XV.15 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
  • Projekt Wykonawczy TOM VIII.1 – Inwentaryzacja istniejącej zieleni,
  • Przedmiar TOM XV.17 – Inwentaryzacja istniejącej zieleni,
  • STWiORB XIV.15 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB:
   • D.01.03.01.A1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – kolizje,
   • D.01.03.01.B1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – kolizje,
   • D.01.03.02.A1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – kolizje,
   • D.01.03.02.B1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – kolizje,
   • D.08.00.00 – Elementy ulic,
   • D.03.00.00 – Odwodnienie korpusu drogowego,
   • D.07.06.01 – Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych,
  • Projekt Wykonawczy TOM II – Budowa układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.1 – Budowa kanalizacji deszczowej,
  • Przedmiar TOM XV.5 – Budowa kanalizacji deszczowej,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

 • STWiORB:
  • D.09.01.01 – Zieleń funkcjonalna i ozdobna
  • D.03.05.01 – Zbiorniki ziemne otwarte,
  • D.02.01.01 – Wykonanie wykopów,
  • D.01.03.08A – Przebudowa urządzeń melioracyjnych,
  • D.01.03.08B – Przebudowa cieków naturalnych,
  • D.01.03.06 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
  • D.01.03.01C – Przebudowa elektroenergetycznych sieci wysokiego napięcia,
  • M.22.10.05 – Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego,
  • D.01.03.07 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • D.02.02.01 – Wymiana gruntu,
  • D.04.07.01 – Podbudowa z betonu asfaltowego AC,
 • Projekt Wykonawczy TOM VII.1 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
 • Przedmiar TOM XV.15 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
 • Projekt Wykonawczy TOM X – Projekt rozbiórki obiektów kubaturowych,
 • Przedmiar XV.20 – Rozbiórki obiektów kubaturowych,
 • Projekt Wykonawczy TOM XIII Mury oporowe,
 • Przedmiar XV.23 – Mury oporowe,

Inne opracowania:

 • Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany plan budowy warstw nasypu Trasy Głównej S-19 oraz projekt organizacji i robót ziemnych w postaci bilansu robót ziemnych.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty „Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM” pod obiekty inżynierskie WS-20, WS-22, WD-23, WS,24.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (Branża drogowa - roboty przygotowawcze TG S19, Rozbiórka obiektów kubaturowych, Wycinka drzew, Przebudowa wodociągu, Przebudowa sieci gazowej, Przebudowa sieci teletechnicznych).
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi plan budowy nasypów w zakresie dróg poprzecznych, drogi DK-19 i łącznic Węzła Wilkołaz.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi projekty technologiczne deskowania na elementy referencyjne betonu architektonicznego.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Plan budowy nasypów dla Trasy Głównej S-19, DK19, dróg poprzecznych oraz łącznic Węzła Wilkołaz, w wersji elektronicznej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: