/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06 - 30.06.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB – Budowa kanalizacji deszczowej,
  • STWiORB – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • STWiORB – Obiekty inżynierskie,
  • STWiORB – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • STWiORB – Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • STWiORB – Oświetlenie układu drogowego,
  • STWiORB D.01.03.04B Budowa systemu telewizji przemysłowej,
  • STWiORB M.23.02.01 – Ustrój nośny sprężony – belkowy „na mokro”,
  • STWiORB M.26.01.02 – Sączki dla odwodnienia izolacji,
  • STWiORB M.29.15.01 – Umocnienie skarp stożków przyczółkowych i skarp nasypów,
  • STWiORB M.30.05.02 – Nawierzchnia chodnika, schodów i pochylni z żywic syntetycznych,
  • STWiORB TOM XIV.11 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie w zakresie: KD-12, WD-13, WD-13a, PZDd-14, WD-15, WS-16, WD-18,
  • Projekt Wykonawczy TOM IV.1 – Przepusty i suche przejścia dla małych zwierząt,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.1 – Budowa kanalizacji deszczowej,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.1 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.2 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.2 – Budowa kanału technologicznego,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.2.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP,
  • Przedmiar TOM XV.3 – Przepusty i suche przejścia dla małych zwierząt,
  • Przedmiar TOM XV.5 – Budowa kanalizacji deszczowej,
  • Przedmiar TOM XV.7 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Przedmiar TOM XV.11 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Przedmiar TOM XV.12 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • Przedmiar TOM XV.13 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
  • Przedmiar TOM XV.16 – Budowa kanału technologicznego,
  • Przedmiar TOM XV.16.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB XIV.1 – DM.02.00.00 Roboty ziemne – D.02.02.04a Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami DSM,
  • STWiORB XIV.2 – Obiekty inżynierskie – M.21.03.03 Wykonanie pali SDP,
  • STWiORB D.02.02.04a – Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami DSM,
  • STWiORB M.21.03.02 – Wykonanie pali SDP,
  • STWiORB D.02.02.04b – Wykonanie kolumn CSC,
  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie – obiekt MS-21,
  • Projekt Wykonawczy TOM IV.2 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.1 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM VIII.2 – Projektowane nasadzenia,
  • Projekt Wykonawczy TOM IX – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
  • Przedmiar TOM XV.1 – Budowa Układu Drogowego,
  • Przedmiar TOM XV.2 – Obiekt MS-21,
  • Przedmiar TOM XV.6 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • Przedmiar TOM XV.7 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Przedmiar TOM XV.8 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
  • Przedmiar TOM XV.11 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Przedmiar TOM XV.15 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
  • Przedmiar TOM XV.18 – Projektowane nasadzenia,
  • Przedmiar TOM XV.19 – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • STWiORB: 1 D.05.01.03, rev.1 D.05.03.01, rev.1 D.05.03.03, rev.1 D.05.03.11, csc rev.2 D.05.03.23, rev.1 D.05.03.26A,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.2 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.4 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.5 – Przebudowa istniejących cieków, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.6 – Budowa zbiorników retencyjnych,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.3 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.2 – Budowa kanału technologicznego,
  • Projekt Wykonawczy TOM VIII.1 – Inwentaryzacja istniejącej zieleni,
  • Przedmiar Tom XV.6 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • Przedmiar TOM XV.7 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Przedmiar Tom XV.8 – Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia i przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
  • Przedmiar XV.9 – Przebudowa istniejących cieków, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich,
  • Przedmiar XV.10 – Budowa zbiorników retencyjnych,
  • Przedmiar TOM XV.13 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
  • Przedmiar TOM XV.15 – Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
  • Przedmiar TOM XV.16 – Budowa kanału technologicznego,
  • Przedmiar XV.17 – Inwentaryzacja istniejącej zieleni,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty:

  • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSMØ1000mm pod nasypem drogowym drogi S19 od km 24+275 do obiektu inżynierskiego WS-20,
  • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSMØ1000mm pod nasypem drogowym drogi S19 od km 25+095 do obiektu inżynierskiego WS-22,
  • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod obiekt inżynierski PZDd-26,
  • Posadowienie pośrednie obiektu inżynierskiego MS-21 w km 24+647,810 w technologii pali przemieszczeniowych SDP Ø400mm,
  • Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu „Zabezpieczenie robót krótko trwających wymagających zajęcia pobocza i części pasa ruchu na drodze DK19”,
  • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod obiekt inżynierski WD-19,
  • Weryfikacja podłoża gruntowego pod obiekt WD-25,
  • Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych,
  • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod obiekt inżynierski KD-16a,
  • Weryfikacja podłoża gruntowego pod obiekt WD-17,
  • W dniu 25.06.2020r. Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia skorygowany Projekt Docelowej Organizacji Ruchu.

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: