/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07 - 31.07.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera: 
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.1 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.2 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.4 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.2.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP,
  • Projekt Wykonawczy TOM VIII.2 – Projektowane nasadzenia,
  • Projekt Wykonawczy TOM IX – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
  • Przedmiar TOM XV.11 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Przedmiar TOM XV.14 – Zasilanie obiektów i urządzeń,
  • Przedmiar TOM XV.16.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP,
  • Przedmiar TOM XV.18 – Projektowane nasadzenia,
  • Przedmiar TOM XV.19 – Ogrodzenia oraz siatki naprowadzające,
  • STWiORB D.01.03.04 – Punktowe elementy odblaskowe rev. 2,
  • STWiORB D.02.01.01A – Wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
  • STWiORB D.02.03.01 – Wykonanie nasypów rev.3,
  • STWiORB D.02.03.01B – Wykonanie nasypów,
  • STWiORB D.02.04.01 – Stabilizacja gruntów w podstawie nasypu spoiwami hydraulicznymi lub wapnem rev.3,
  • STWiORB D.03.01.01 – Przepusty żelbetowe o przekroju kołowym rev.3,
  • STWiORB D.03.01.03 – Przepusty z PEHD rev.3,
  • STWiORB D.05.03.05A – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z AC rev.3,
  • STWiORB D.05.03.05B – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC rev.3,
  • STWiORB D.05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA rev.3,
  • STWiORB D.07.01.06 – Punktowe elementy odblaskowe rev. 2,
  • STWiORB D.07.02.02 – Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe rev. 2,
  • STWiORB D.07.07.01 – Oświetlenie drogowe – przebudowa i budowa rev. 4,
  • STWiORB D.08.01.01 – Krawężniki betonowe rev. 3,
  • STWiORB D.08.01.02 – Krawężniki kamienne rev.3,
  • STWiORB D.08.03.01 – Obrzeża betonowe rev.3,
  • STWiORB D.08.05.01 – Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych rev.3,
  • STWiORB D.08.05.01A – Elementy uliczne monolityczne rev.3,
  • STWiORB M.12.02.01 – Sprężenie ustroju niosącego rev.3,
  • STWiORB M.15.01.01 – Instalacja urządzeń obcych rev.3,
  • STWiORB M.24.01.01 – Łożyska elastomerowe rev.3,
  • STWiORB M.24.02.01 – Łożyska garnkowe rev.3,
  • STWiORB M.25.01.01 – Dylatacje modułowe rev.3,
  • STWiORB M.25.01.04 – Uciąglenie nawierzchni rev.3,
  • STWiORB M.25.01.05 – Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych rev.3,
  • STWiORB M.26.01.01 – Wpusty mostowe rev.3,
  • STWiORB M.26.01.03 – Dreny dla odwodnienia izolacji
  • STWiORB M.26.02.02 – Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami „HDPE” rev.3,
  • STWiORB M.28.03.02 – Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych rev.3,
  • STWiORB M.28.03.12 – Balustrady aluminiowe na schodach i pochylniach rev.3,
  • STWiORB M.28.05.01 – Bariery ochronne stalowe – podatne rev.3,
  • STWiORB M.28.10.07 – Osłony przeciwolśnieniowe rev.3,
  • STWiORB M.29.10.01 – Schody skarpowe dla obsługi rev.3,
  • STWiORB M.29.25.01 – Punkty pomiarowe rev.3,
  • STWiORB M.30.01.05 – Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu lanego rev.3,
  • STWiORB M.31.01.01 – Próbne obciążenie obiektu mostowego rev.3,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie – obiekty KD-16a, WD-17, WD-19, WD-20, MS-21, WS-22, WD-23, WS-24, WD-25, PZDd-26,
  • Przedmiar TOM XV.2 – Obiekty inżynierskie – obiekty KD-16a, WD-17, WD-19, WD-20, MS-21, WS-22, WD-23, WS-24, WD-25, PZDd-26,
  • STWiORB D.02.02.04b – Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy za pomocą kolumn CSC rev.1,
  • STWiORB D.05.03.04 – Nawierzchnia betonowa rev. 2,
  • STWiORB D.06.02.01 – Przepusty pod zjazdami,
  • STWiORB D.07.01.01 – Oznakowanie poziome rev.2,
  • STWiORB D.07.02.01 – Oznakowanie pionowe rev.2,
  • STWiORB D.07.05.01 – Drogowe bariery ochronne metalowe rev.1,
  • STWiORB D.07.05.02 – Osłony energochłonne i zabezpieczające rev.1,
  • STWiORB D.07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych rev.2),
  • STWiORB M.21.03.03 – Wykonanie pali SDP rev. 2,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie – obiekty KD-12, WD-13, WD-13a, PZDd-14, WD-15, WS-16, WD-18,
  • Projekt Wykonawczy TOM IV.1 – Przepusty i suche przejścia dla małych zwierząt,
  • Projekt Wykonawczy TOM V.1 – Budowa kanalizacji deszczowej,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.1 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM VI.2 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • Projekt Wykonawczy TOM VII.2.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP,
  • Projekt Wykonawczy TOM VIII.2 – Projektowane nasadzenia,
  • Przedmiar TOM XV.2 – Obiekty inżynierskie –  obiekty KD-12, WD-13, WD-13a, PZDd-14, WD-15, WS-16, WD-18,
  • Przedmiar TOM XV.3 – Przepusty i suche przejścia dla małych zwierząt,
  • Przedmiar TOM XV.5 – Budowa kanalizacji deszczowej,
  • Przedmiar TOM XV.11 – Oświetlenie układu drogowego,
  • Przedmiar TOM XV.12 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • Przedmiar TOM XV.16.1 – Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP,
  • STWiORB D.01.03.01.A1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – kolizje,
  • STWiORB D.01.03.01.B1 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – kolizje,
  • STWiORB D.01.03.02.A1 – Przebudowa i budowa energetycznych linii kablowych niskiego napięcia – kolizje,
  • STWiORB D.01.03.02.B1 – Przebudowa i budowa energetycznych linii kablowych średniego napięcia – kolizje,
  • STWiORB D.01.03.01.A2 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – zasilania,
  • STWiORB D.01.03.01.B2 – Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia – zasilania,
  • STWiORB D.01.03.02.A2 – Przebudowa i budowa energetycznych linii kablowych niskiego napięcia – zasilania,
  • STWiORB D.01.03.02.B2 – Przebudowa i budowa energetycznych linii kablowych średniego napięcia – zasilania,
  • STWiORB D.01.03.05 – Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych,
  • STWiORB D.02.01.01A – Wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
  • STWiORB D.02.03.01 – Wykonanie nasypów,
  • STWiORB D.02.03.01B – Wykonanie nasypów z gruntów kamienistych i skalistych pozyskanych z wykopu w km 12+046 do km 23+200 trasy głównej,
  • STWiORB D.02.04.01 – Stabilizacja gruntów podłoża spoiwami hydraulicznymi,
  • STWiORB D.03.02.01 – Budowa kanalizacji deszczowej,
  • STWiORB D.05.03.05A – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z AC,
  • STWiORB D.05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,
  • STWiORB D.05.05.05B – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC,
  • STWiORB D.07.01.06 – Punktowe elementy odblaskowe,
  • STWiORB D.07.02.02 – Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i heksametrowe,
  • STWiORB D.07.07.01 – Oświetlenie drogowe – przebudowa i budowa,
  • STWiORB D.08.01.01 – Krawężniki betonowe,
  • STWiORB D.08.01.02 – Krawężniki kamienne,
  • STWiORB D.08.03.01 – Obrzeża betonowe,
  • STWiORB D.08.05.01 – Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych,
  • STWiORB D.08.05.01A – Elementy uliczne monolityczne,
  • STWiORB M.21.15.02 – Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro – DSM,
  • STWiORB M.23.02.02 – Ustrój nośny sprężony na mokro,
  • STWiORB M.26.01.02 – Sączki dla odwodnienia izolacji,
  • STWiORB M.28.16.02 – Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykowanych elementów kamiennych,
  • STWiORB M.29.15.01 – Umocnienie skarp, stożków przyczółków i skarp nasypów,
  • STWiORB M.30.05.01 – Nawierzchnia chodnika, schodów i pochylni z żywic syntetycznych

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty:

  • Projekt pn: "Analiza stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego",
  • Projekt pn: "Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy na dojazdach do obiektu MS-21 od km 24+592 w technologii kolumn przemieszczeniowych CSC Ø360mm",
  • Projekt pn: "Weryfikacja podłoża gruntowego pod nasypem drogowym drogi ekspresowej S19 od km 17+620 do 17+860 oraz od km 28+180 do 28+310",
  • Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych,
  • Harmonogram robót – obiekt WS-22.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: