/ Postęp prac projektowych

SIERPIEŃ (01.08 - 31.08.2020)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera: 
  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie – obiekty KD-16a, WD-17, WD-19, WS-20, WS-22, WD-23, WD-25, PZDd-26,
  • Przedmiar TOM XV.18 – Projektowane nasadzenia,
  • STWiORB D.02.02.04a – Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami DSM rev.2, 
  • STWiORB M.29.01.01 – Odwodnienie zasypki przyczółka rev.3,
  • STWiORB M.29.25.01 – Punkty pomiarowe rev.3,
  • STWiORB M.30.01.05 – Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu lanego rev.3,
  • STWiORB M.31.01.01 – Próbne obciążenie obiektu mostowego rev.3,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Projekt Wykonawczy TOM II – Budowa układu drogowego,
  • Projekt Wykonawczy TOM III – Obiekty inżynierskie – obiekty MS-21, WS-24,
  • Projekt Wykonawczy TOM IV.2 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych,
  • Projekt Wykonawczy TOM XI – Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych (MOP),
  • Przedmiar TOM XV.1 – Budowa układu drogowego,
  • Przedmiar TOM XV.2 – Obiekty inżynierskie – obiekt MS-21, WS-24,
  • Przedmiar TOM XV.4 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych,
  • Przedmiar TOM XV.21 – Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych (MOP),
  • STWiORB TOM XIV.21 – Projekt obiektów budowlanych na obszarze miejsca obsługi podróżnych (MOP),
  • STWiORB D.02.02.04b – Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy za pomocą kolumn CSC rev.2,
  • STWiORB D.04.04.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz wykonanie warstwy reprofilująco-odprężającej,
  • STWiORB M.21.03.03 – Wykonanie pali SDP rev.3,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • Przedmiar TOM XV.18 – Projektowane nasadzenia,
  • STWiORB D.01.03.04 – Budowa kanału technologicznego,
  • STWiORB M.12.02.01 – Sprężenie ustroju niosącego,
  • STWiORB M.15.01.01 – Instalacja urządzeń obcych,
  • STWiORB M.24.02.01 – Łożyska garnkowe,
  • STWiORB M.24.04.01 – Łożyska elastromerowe,
  • STWiORB M.25.01.01 – Dylatacje modułowe,
  • STWiORB M.25.01.04 – Uciąglenie nawierzchni,
  • STWiORB M.25.01.05 – Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych,
  • STWiORB M.26.01.01 – Wpusty mostowe,
  • STWiORB M.26.01.03 – Dreny dla odwodnienia izolacji,
  • STWiORB M.26.02.02 – Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami „HDPE”,
  • STWiORB M.28.03.02 – Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych,
  • STWiORB M.28.03.12 – Balustrady aluminiowe na schodach i pochylniach,
  • STWiORB M.28.05.01 – Bariery ochronne stalowe – podatne,
  • STWiORB M.28.10.07 – Osłony przeciwolśnieniowe,
  • STWiORB M.29.01.01 – Odwodnienie zasypki przyczółka,
  • STWiORB M.29.10.01 – Schody na skarpie dla obsługi,
  • STWiORB M.29.25.01 – Punkty pomiarowe,
  • STWiORB M.30.01.05 – Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu lanego,
  • STWiORB M.31.01.01 – Próbne obciążenie obiektu mostowego,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi do zatwierdzenia projekty:

  • Uszczegółowiony Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych,
  • Opracowanie pn.: „Analiza petrograficzna kruszywa węglanowego (dolomit z kam. Piskrzyń frakcji 2/8 i 8/16) zgodnie z zaleceniami wytycznych RID 2019, PB3-18”,
  • Skorygowany projekt pn.: „Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy na dojazdach do obiektu MS-21 od km 24+592 do km 24+704 w technologii kolumn przemieszczeniowych CSN Ø360mm”,
  • Skorygowany projekt pn.: „Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM Ø1000mm oraz poprzez wymianę gruntu pod nasypem drogowym drogi S19 od km 24+275 do km 24+342”,
  • Skorygowany projekt pn.: „Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM Ø1000mm oraz poprzez wymianę gruntu pod nasypem drogowym drogi S19 od km 25+095 do km 25+197”.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: