/ Postęp prac projektowych

STYCZEŃ (01.01 - 31.01.2021)

Projekt Wykonawczy:

 • Celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • Analiza stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego rev.4,
  • STWiORB TOM XIV.1 – Roboty Wykończeniowe.
  • STWiORB D.06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,
  • STWiORB D.06.02.01 – Przepusty pod zjazdami,
 • Celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera:
  • STWiORB D.01.03.04B – Budowa Systemu Telewizji Przemysłowej.
  • STWiORB D.04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz wykonanie warstwy reprofilująco-odprężającej,
  • STWiORB D.06.01.01A – Zabezpieczenie skarp geosiatką komórkową,
  • STWiORB D.06.03.01 – Umocnienie poboczy,
  • STWiORB D.07.05.01 – Drogowe bariery ochronne metalowe U-14A,
  • STWiORB D.07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych,
  • STWiORB D.08.05.06 – Odwodnienie liniowe,
  • STWiORB D.10.02.01 – Schody,
  • STWiORB M.30.01.01 – Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA rev.4,
  • STWiORB M.30.01.02 – Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC rev.4,

Ponadto, Inżynier przekazał Wykonawcy opatrzone podpisami oraz pieczęcią "do realizacji":

  • STWiORB D.06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,
  • STWiORB D.06.02.01 – Przepusty pod zjazdami,

Inne opracowania:

Wykonawca przekazał Inżynierowi skorygowany Projekt Docelowej Organizacji Ruchu.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: