/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09.2019 - 30.09.2019)

Projekt Wykonawczy:

 • Projekt Wykonawczy został częściowo przekazany, Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace nad PW w zakresie:
 • opracowywania przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych – branża drogowa,
 • opracowywania ilości robót ziemnych – branża drogowa,
 • opracowywania planu wytyczenia - branża drogowa,
 • opracowywania planu warstwicowego - branża drogowa,
 • prace projektowe nad PW – branża mostowa,
 • prace projektowe nad PW – pozostałe branże,
 • Do przekazania pozostało opracowanie kanalizacji deszczowej,

Inne opracowania:

 • Docelowa Organizacja Ruchu rewizja 4 - trwa analiza uwag Zamawiającego wraz z korygowaniem dokumentacji,
 • Tymczasowa Organizacji Ruchu rewizja 2 - trwa analiza uwag Zamawiającego i Inżyniera wraz z korygowaniem dokumentacji,
 • Remont odcinka DK19 rewizja 4 - przekazanie uzgodnionego z Inżynierem opracowania z prośbą o uzgodnienie Zamawiającego, w dniu 22.08.2019 wysłano wniosek o zgłoszenie robót do Wojewody Lubelskiego,
 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja 6 - przekazanie finalnej wersji opracowania opieczętowaną "Do realizacji",
 • Projekt Budowlany rewizja 8 - przekazano skorygowaną wersję opracowania,
 • Projekt Budowlany rewizja 10 - przekazano skorygowaną wersję opracowania,
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem rewizja 4 - przekazanie finalnej wersji opracowania opieczętowaną "Do realizacji", dokument zatwierdzono
 • Uzupełniająca Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska rewizja 6 - przekazanie finalnej wersji opracowania, dokument zatwierdzono
 • Uzupełniająca Dokumentacja Hydrogeologiczna rewizja 6 - przekazanie finalnej wersji opracowania, dokument zatwierdzono
 • Uzupełniające Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektów Budowlanych rewizja 6 - przekazanie finalnej wersji opracowania, dokument zatwierdzono
 • Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego wraz z Opinią Geotechniczną rewizja 6 - przekazanie finalnej wersji opracowania, dokument zatwierdzono
 • Remont istniejącej DK19 - trwa analiza uwag Zamawiającego,
 • Projekt wzmocnienia podłoża pod nasypy i projekt wzmocnienia nasypów - analiza stateczność skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniem podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego rewizja 2 - przekazano dokumentację, trwa analiza Inżyniera,
 • Podziały nieruchomości rewizja 1 - przekazano dokumentację geodezyjną i kartograficzną, Projekt techniczny osnowy geodezyjnej rewizja 1 - przekazano dokumentację z prośbą o uzgodnienie, Inżynier przekazał uwagi do dokumentacji, trwa analiza uwag Inżyniera.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: