/ Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK (01.10.2019 - 31.10.2019)

Projekt Wykonawczy:

Projekt Wykonawczy został częściowo przekazany, Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace nad PW w zakresie:

 • opracowywania przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych – branża drogowa,
 • opracowywania ilości robót ziemnych – branża drogowa,
 • opracowywania planu wytyczenia - branża drogowa,
 • opracowywania planu warstwicowego - branża drogowa,
 • prace projektowe nad PW – branża mostowa,
 • prace projektowe nad PW – pozostałe branże,
 • przekazano PW Budowa kanalizacji deszczowej,
 • częściowo przekazano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • częściowo przekazano Przedmiary Robót,

Inne opracowania:

 • Docelowa Organizacja Ruchu rewizja 5 - przekazano skorygowaną dokumentację, trwa analiza dokumentacji,
 • Tymczasowa Organizacji Ruchu rewizja 3 - przekazano skorygowaną dokumentację, trwa analiza dokumentacji,
 • Tymczasowa Organizacji Ruchu - wycinka drzew - rewizja 1 - przekazano dokumentację celem zatwierdzenia, Inżynier przekazał uwagi do dokumentacji,
 • Tymczasowa Organizacji Ruchu - wycinka drzew - rewizja 2 - przekazano skorygowaną dokumentację celem weryfikacji i zaopiniowania, trwa analiza dokumentacji,
 • Projekt Budowlany rewizja 10 - przekazano uwagi Inżyniera, Wykonawca uwzględnił uwagi oraz przekazał skorygowaną dokumentację,
 • Projekt Budowlany rewizja 11 - przekazano skorygowaną wersję opracowania, Inżynier przekazał uwagi do części opracowania, trwa analiza uwag wraz z korygowaniem dokumentacji,
 • Remont istniejącej DK19 rewizja 5 - przekazano skorygowane opracowanie uwzględniające uwagi Zamawiającego,
 • Projekt wzmocnienia podłoża pod nasypy i projekt wzmocnienia nasypów - analiza stateczność skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniem podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego rewizja 3 - Inżynier wezwał Wykonawcę do określenia stanowiska w zakresie uwag przekazanych przez Inżyniera, przekazano uzupełnioną wersję opracowania wraz z określeniem stanowiska Wykonawcy,
 • Podziały nieruchomości rewizja 2 - przekazano dokumentację geodezyjną i kartograficzną,
 • Projekt techniczny osnowy geodezyjnej rewizja 1 - przekazano dokumentację z prośbą o uzgodnienie, Inżynier przekazał uwagi do dokumentacji, trwa analiza uwag Inżyniera,
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: